WSZYSTKIE PRZYKŁADY

Jeżeli jedna z żon pawiana płaszczowego zbytnio odłączy się od stada i pokaże zachęcający zad wędrownemu kawalerowi, jej władca rzuci się na nią i ugryzie w kark — część ciała wystarczająco zabezpie­czoną przed uszkodzeniem, ale na tyle wrażliwą, by przypomnieć samicy, że, na dobre czy złe, stanowi część zamkniętej grupy partnerów seksualnych. Jeżeli czło­wiek daje coś — rzeczywistego lub niematerialnego — innemu, coś winno być oddane w zamian. Nawet hisz­pański żebrak daje błogosławieństwo w zamian za mie­dziaka . Samica szympansa, która opuściła stado, by urodzić mu nowego członka, nie wraca do niego po pro­stu, bez ceremonii. Zbliża się do starych samców ze sta­da z ręką wyciągniętą w żebrzącym geście; stare samce dotykają jej dłoni lub trącają ją w kark; dopiero wtedy może ona dołączyć do samic w grupie .Wszystkie te przykłady, zaczerpnięte mniej lub bar­dziej przypadkowo z repertuaru zachowań różnych ga­tunków zwierząt, mogą różnić się złożonością, w zależ­ności od etapu ewolucji, z którego się wywodzą. Ale dla każdego gatunku można określić przewidywany prze­bieg zachowań, wykazać, w jaki sposób są współzależ­ne lub występują w sekwencji, jak mogą być modyfiko­wane, w jakich warunkach wystąpią i wreszcie, jak po­magają gatunkowi w przetrwaniu.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply