WIELE FORM ZACHOWANIA

pobrane (1)

Wiele form zachowania się (znanych jako „wdru­kowanie” lub „krytyczny okres” zachowania się *) jest produktem koniecznego współoddziaływania zacho­dzącego pomiędzy biologicznymi predyspozycjami a otoczeniem, co wskazuje na sztuczność przeciwstawia­nia sobie tych dwóch zbiorów czynników determinują­cych zachowanie się.Powyższe tezy dotyczą zarówno zachowania się człowieka, jak i zachowania się innych zwierząt, w tym oczywiście zachowania się ssaków; „niepowtarzalność” zachowania się człowieka bywa niewłaściwie rozumia­na. Zachowanie się człowieka jest rzeczywiście niepow­tarzalne w takim samym znaczeniu, w jakim nie­powtarzalny jest pod pewnymi względami repertuar zachowań każdego gatunku; nie istnieje jednakże cał­kowita rozłączność pomiędzy zachowaniem się czło­wieka a zachowaniem się innych zwierząt. Człowiek nie jest niepowtarzalny w tym, że przekazuje spo­łecznie nabyte zachowania się; ani też nie ma powodu, by uważać, że jego biologiczne wyposażenie nie ma wpływu na zachowanie się, skoro najwyraźniej wpływa na zachowanie się innych gatunków. Odgraniczanie po­ziomu zachowania się od poziomu biologicznego jest doprawdy pozbawione sensu, skoro zachowanie się każdego gatunku tak ściśle związane jest z jego ewolu­cją biologiczną.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply