W SKŁAD ZACHOWANIA

Wchodzi to w skład zachowania się — tak samo, jak proces umierania. Genetyk J. Z. Young określił kiedyś śmierć jako to, „co staje się, kiedy brak już programu naprawienia programu naprawienia programu… etc. etc.” Nie trzeba się tu rozwodzić nad tym, że życie związane jest z następującymi po sobie programami, że te następujące po sobie programy zachowania się są tak samo rezultatem doboru naturalnego, jak przeciwstaw­ny do pozostałych palców kciuk i reproduktywne róż­nice pomiędzy mężczyznami a kobietami.Niepowtarzalnym wynikiem działania ludzkiej struk­tury obwodów jest zachowanie się kulturowe, z jego bogatą treścią symboliczną, złożonymi tradycjami spo­łecznymi i jego niegenetycznym sposobem przekazywa­nia informacji kolejnym pokoleniom. Ale jak u zwierzę­cia zwanego człowiekiem pojawiły się obwody odpo­wiedzialne za powstanie kultury? Wyjaśniano to daw­niej tym, że z tego czy innego powodu mózg ludzki ro­zrósł się w takim stopniu, że stał się zdolny do wytwo­rzenia pierwszych symboli, a następnie kultury . Dziś tego rodzaju wytłumaczenie nie wydaje się już możliwe do przyjęcia 12. Przed dwoma milionami lat nasi mał- pio-ludzcy przodkowie obdarzeni małym mózgiem — z pojemnością czaszki nie większą niż u goryla — robili rzeczy o charakterze kulturowym. Z początku wykony­wali narzędzia z kości i kamienia.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply