SZEREG TECHNIK OBSERWACJI

Etologia wypracowała szereg technik obserwacji zachowania, metod jego opisu i zasad klasy­fikacji, a nadto nagromadziła ogromną ilość informacji. Trudno oprzeć się wrażeniu, że zbieranie i porządko­wanie danych empirycznych zaprząta znaczną część uwagi etologów, aczkolwiek nie rezygnują oni z ambicji teoretycznych. Badane zachowania widzą w perspekty­wie ewolucji, przyjmując założenie, że gatunek charak­teryzują nie tylko pewne cechy anatomiczne wytworzo­ne w procesie ewolucji, ale również pewne wzory za­chowania się, powstałe w ten sam sposób, a więc zakła­dają, że zachowanie się jest częściowo uwarunkowane dziedzicznie. Za jeden z problemów badawczych uwa­żają wydzielenie w konkretnych, obserwowalnych za­chowaniach komponentu dziedzicznego i powstałego pod wpływem środowiska. W etologii zauważyć można ponadto pewną skłonność do stosowania perspektywy gatunku, wyrażającą się w zainteresowaniu repertua­rem zachowań osobniczych właściwych danemu gatun­kowi. Etologia, interesując się zachowaniami cechującymi gatunki i rozpatrując je w szerokiej perspektywie po­równań międzygatunkowych, nie mogła wyłączyć z roz­ważań człowieka, a tym samym nie wkroczyć na teren zastrzeżony dla nauk społecznych. Niektórzy etologo- wie wykazują wprawdzie wielką powściągliwość, ogra­niczając się do wskazywania na przydatność pewnych narzędzi badawczych etologii dla badania problematy­ki interesującej nauki społeczne oraz ostrożnego napo­mykania o użyteczności porównań międzygatunkowych z jednoczesnym ostrzeganiem przed niebezpieczeń­stwami i pułapkami czyhającymi przy porównywaniu ludzi i zwierząt.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply