SKALA CZASOWA

Społeczeństwo inwestorów

Rząd naczelnych, nasz rząd, jest sie­demdziesiąt milionów lat trwającym epizodem w histo­rii ssaków, która sama jest epizodem w historii kręgo­wców, stanowiącej epizod w historii życia organiczne­go. Linia prowadząca do człowieka oddzieliła się praw­dopodobnie od innych naczelnych ponad dwadzieścia milionów lat temu, a niewątpliwe pozostałości po na­szym małpio-ludzkim przodku — australopiteku — da­tują się sprzed mniej więcej pięciu i pół miliona lat. Pierwszemu wyprostowanemu i obdarzonemu dużym mózgiem człowiekowi Homo erectus przyznaje się na ogół mniej więcej milionletnią historię, Homo sa­piens liczy sobie pół miliona lat, a człowiek prawdziwie współczesny z Cro-Magnon pojawił się czterdzieś­ci pięćdziesiąt tysięcy lat temu .To jest skala czasowa ewolucji nie tylko budowy fi­zycznej, ale także zachowań społecznych, emocji, wzo­rów uczenia się, miłości i nienawiści. W starszych częś­ciach mózgu zawarte są wszystkie kody i wiadomości, które przetrwały z pradawnych czasów skwar nie­gdysiejszej dżungli i długa wędrówka po plioceńskiej sawannie. Ze staromózgowiem tym usiłuje współpraco­wać otaczające je nowomózgowie, powstałe w chłodno- -lodowych warunkach plejstocenu i morderczej walce z zacinającym śniegiem. A od tego czasu?

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply