ROZSZERZENIE EKSPERYMENTU

Eksperyment ten można rozszerzyć. Gdyby dzieci przeżyły i rozmnożyły się — nadal w izolacji od jakich­kolwiek wpływów kulturowych — to potomkowie ich wytworzyliby w końcu społeczność i kulturę, którą we wszystkich szczegółach można by uznać za ludzką. Ale nawet jeśli jej treść różniłaby się od tych, które już zna­my, nawet jeśli miałaby ona innych bogów i szatanów, inne teorie, dziwaczne reguły zawierania małżeństw i ceremonie pogrzebowe, jej schemat mógłby zostać usta­lony przez biogramatyków. Jej struktura statusów spo­łecznych mogłaby szczycić się niewiarygodnymi absur­dami i niezliczonymi, z pozoru pozbawionymi znacze­nia podziałami. Ale istniałby system statusów społecz­nych, i to właśnie nie byłoby pozbawione znaczenia. Być może w tej kulturze dzieci poddawano by okrut­nym obrządkom inicjacyjnym. Ale istniałyby ceremonie i dzieci przechodziłyby inicjację. Kultura ta wykorzy­stywałaby czy leczyła schizofrenię w całkowicie nie­oczekiwany sposób; ale biogramatyk mógłby rozpoznać typ tego postępowania i umieścić je w swoim szybko wzbogacającym się słowniku zachowań. Słownik ten za*wierałby te — i inne — elementy, ponieważ Homo sa­piens jest takim, a nie innym zwierzęciem.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply