RÓŻNE SPOSOBY KRYZYSU

Kryzys, o którym mowa, przejawiał się na różne spo­soby. Jednym z jego wyrazów było pojawianie się na­strojów antyscjentystycznych. Innym, pragnienie po­wrotu do natury, które wyrażało się zarówno w chęci spożywania jarzyn wyhodowanych bez użycia nawo­zów sztucznych, jak i w kwestionowaniu biblijnego wi­zerunku człowieka — pana świata, który został stwo­rzony dla jego wygody i pożytku. Odrzuceniu takiego obrazu człowieka towarzyszyło poczucie zagubienia, sprzyjające stawianiu pytań: Kim my jesteśmy? Jakie jest nasze właściwe miejsce na planecie Ziemia? Jakie są granice naszych możliwości, jeśli idzie o przekształ­cenie świata i człowieka? Pytanie, kim jest człowiek, zaczęło dręczyć już nie tylko filozofów, ale i ogół my­ślących ludzi. Wspomniana literatura zdawała się dostarczać odpo­wiedzi na te pytania, a w każdym razie wskazywać kie­runek ich poszukiwań. Proponowała zastanowienie się nad zwierzęcym dziedzictwem człowieka i jego ewolu­cyjną przeszłością. Zwracała uwagę na podobieństwa zachowania się człowieka i jego zwierzęcych kuzynów. Desmond Morris w The Humań Zoo dowodził, że po­dobnie jak zwierzę, żyjące w ogrodzie zoologicznym w nienaturalnych warunkach, przejawia wiele nienatu­ralnych zachowań, tak samo człowiek, który drogą ewolucji został przystosowany do życia w zbieracko- -myśliwskich gromadach, w nienaturalnych dla sie­bie warunkach współczesnych zurbanizowanych społe­czeństw przejawia wiele takich samych nienaturalnych zachowań jak te, które spotykamy u zwierząt zamknię­tych w klatkach.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply