REPERTUAR ZACHOWAŃ

Pełny repertuar za­chowań danego gatunku nazywany jest czasem „bio­gramem” . Jest to jednak lista statystyczna; by zrozu­mieć, jakie związki zachodzą pomiędzy jej elementami,musimy znać reguły, które tymi związkami rządzą. Bo­wiem mimo iż język zachowań jest bez trudu odczyty­wany przez gatunek, który go używa, dla kogoś z ze­wnątrz może wydawać się bełkotem. Język obcy jest niezrozumiałym potokiem dźwięków dla osoby, która nim nie włada; jednakże osoba ta uzbrojona w grama­tykę może zacząć wychwytywać jego znaczenie, wyod­rębniać składniki, by wreszcie połączyć je razem i użyć ich. Jednym słowem, uczy się ona reguł języka. By zro­zumieć język zachowań, potrzebujemy podobnego ze­stawu reguł biogramu — biogramatyki; w to stosunko­wo proste słowo uwikłane są wszystkie ważniejsze pro­blemy nauk społecznych.Reguły te określają podstawy języka zachowania się, ale nie opisują dokładnie tego, co robić będą poszcze­gólne jednostki. Czujność i, odpowiednio, złośliwość samca pawiana płaszczowego zmienia się w zależności od konkretnego osobnika i okoliczności, ale reakcją na prowokacje będzie niezmiennie kąsanie w kark, a nie co innego.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply