PORÓWNANIE Z JĘZYKIEM

Musimy więc odpowiedzieć na pytanie: czy je­dynymi regułami rządzącymi ludzkim zachowaniem się są prawa psychologii uczenia się, czy też jest coś jesz­cze w istotach ludzkich, czego wynikiem są prawidło­wości, które, mimo powierzchownych różnic, pojawiają się w każdym społeczeństwie? znów przydaje się tu porównanie z językiem. Zgod­nie z zasadą tabula rasa, drogą naśladownictwa i po­przez system nagród i kar, uczymy się wszystkich ele­mentów języka. Ale współcześni językoznawcy twier­dzą, że stanowiska takiego nie da się obronić — łatwo zrozumie to każdy ojciec czy matka. Językoznawcy tacy jak Chomsky i tacy psychologowie jak Lennenberg do­wodzą, że zdolność gramatycznej mowy jest w jakiś sposób „wbudowana” w mózg, tak jak zdolność cho­dzenia jest w jakiś sposób „wbudowana” w ciało i roz­wija się wraz z rozwojem dziecka . Dziecko uczy się, ponieważ posiada mózgowy aparat przyswajania języka, pozwalający mu opanować reguły tworzenia zdań, których nigdy nie słyszało. Mechanizm ten po­zwala mu na przetwarzanie danych i dochodzenie do reguł przez dedukcję. Co najważniejsze, reguły języka dzieci nie są po prostu nieudolnymi imitacjami grama­tyki dorosłych; oparte są na regułach tworzenia zdań odpowiednich dla poziomu rozwoju dziecka.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply