POD WIELOMA WZGLĘDAMI

Jesteśmy przekonani, że w strukturze obwodów za­warte są dające się wyróżnić skłonności behawioralne. Znalazły się one w obwodach człowieka, tak samo jak w przypadku innych zwierząt, w rezultacie mutacji i do­boru naturalnego — chyba że odwołamy się do boskiej interwencji. Jednym z najtrwalszych poglądów w nauce jest powszechnie i zgodnie przyjmowana teoria głoszą­ca, że zwierzęta różnią się między sobą pod wieloma względami zgodnie z rozkładem normalnym i że selek­cja następuje w ramach tego rozkładu. Wyższe żyrafy mogły zapewnić sobie większą ilość pokarmu i w kon­sekwencji płodzić większą liczbę (coraz bardziej uda- nego) potomstwa — i właśnie dlatego rozwinęły się u nich długie szyje. Te pierwotne żółwie, które miały twarde grzbiety, mogły uniknąć wrogów wycofując się do wnętrza swojego własnego schronienia; przeżyły, by obdarzyć swoich następców tą wyspecjalizowaną ce­chą. Ogólne rysy tej teorii i sam ten proces są jasne i bezdyskusyjne; zmiany biologiczne są rezultatem po­znawalnych i znanych procedur.Można to łatwo zauważyć wówczas, gdy dobór natu­ralny prowadzi do zmian cech fizycznych.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply