PLASTYCZNOŚĆ I RÓŻNORODNOŚĆ

images (3)

Mimo całej plastyczności i róż­norodności, stanowiącej przedmiot naszej dumy, nasz repertuar zachowań, choć przypuszczalnie większy niż u jakiegokolwiek innego znanego nam zwierzęcia, w żadnym wypadku nie jest nieskończony. Istnieje coś takiego, jak natura ludzka, tak samo, jak istnieje natu­ra szympansa czy natura słonia.Nasze podstawowe pytanie brzmi następująco: dla­czego w zestawieniu z innymi ssakami, a zwłaszcza z innymi gatunkami naczelnych, człowiek jest tak agre­sywny? Moje rozumowanie, w dużej części opierające się na pracach zoologów, prymatologów i etologów, jest następujące: wyjściową przyczyną agresji jest współzawodnictwo o zasoby. Istnieją dwa podstawowe sposoby regulowania tego współzawodnictwa: teryto- rializm, w którym ustanowione zostają monopolistycz­ne prawa do zasobów na określonej części użytkowanej przestrzeni, i hierarchiczność, dzięki której tworzony jest porządek pierwszeństwa w dostępie do zasobów i ich podziale. Związek pomiędzy terytorializmem a — z jednej strony — hierarchią i — z drugiej — agresją jest dwojakiego rodzaju. Dopóki akceptowana jest hierar­chia i granice terytoriów, dopóty hamowana jest agre­sywność; ale w naturze zarówno granic, jak i hierarchii leży to, że nie akceptuje się ich bez oporów. I granice, i hierarchia są gwałtownie atakowane i nie mniej gwał­townie bronione.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply