OSTRE WSPÓŁZAWODNICTWO

images

Ostre współzawodnictwo o zasoby prowadzi albo do rozwoju terytorializmu, albo hierar- chiczności, albo też i jednego, i drugiego, co zapobiec ma bezustannej wojnie wszystkich przeciw wszystkim; ale jednocześnie im silniejsza jest hierarchiczność i terytorializm, tym więcej okazji do agresywnego ataku i obrony monopoli i przywilejów. Tak więc gatunki wy­kazują tendencje agresywne proporcjonalne do pozio­mu hierarchiczności lub/i terytorialności swojej organi­zacji społecznej. Presja populacyjna jest oczywiście związana ze współzawodnictwem o zasoby. Przy stałym poziomie zasobów wzrost zagęszczenia prowadzi do wzrostu agresywności poprzez wzrost presji na zasoby materialne. Zarówno presja populacyjna na zasoby ma­terialne, jak współzawodnictwo o zasoby, a więc i agre­sja, uległy w gatunku Homo sapiens znacznemu za­ostrzeniu w wyniku społecznie wytworzonego zapo­trzebowania na zasoby i materialne, i należące do sfery psychicznej .Homo sapiens wykazuje wyższy poziom terytorializmu, agresji, hierarchiczności i presji populacyjnej niż większość ssaków i prawie wszyscy nasi najbliżsi krew­ni, wyższe naczelne. Dzieje się tak dlatego, że ludzie współzawodniczą o szerszy zakres zasobów społecz­nych i materialnych, i to z większym uporem i zawzię­tością, niż jakikolwiek inny gatunek; zakres w rzeczy­wistości tak szeroki, że potrzeby człowieka stały się niemożliwe do zaspokojenia. Potrzeby te są niezaspokajalne, ponieważ nie są po prostu potrzebami mate­rialnymi, ale w znacznej mierze dotyczą zasobów i wy­tworów społecznych.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply