ORGANIZM JEST ODBIORNIKIEM

Organizm jest odbiornikiem i jest w stanie nauczyć się wszystkie­go, co zostanie do niego wprowadzone. Zepsuje się do­piero wówczas, gdy niewłaściwie stosowany będzie proces warunkowania. Zgodnie z tym poglądem nie ma teoretycznie żadnych ograniczeń procesu uczenia się, a potwierdzeniem tego ma być nieprawdopodobna i cał­kowicie dowolna różnorodność ludzkich kultur. Co więcej, zgodnie z tym podejściem wszystkie kultury lu­dzkie są wynalazkami. Mogą opierać się na pewnych powszechnych potrzebach i emocjach, ale te mają nie­wielki wpływ na ich charakter. Dowodzi się, na przy­kład, że potrzeba seksualna jako taka nie wyjaśnia, dlaczego niektóre kultury są mono-, a niektóre poliga­miczne. (Pomija się fakt, że niezależnie od przyjętych reguł we wszystkich kulturach występuje cudzołóstwo i karane są za to kobiety). Wedle tej teorii potrzeba po­karmowa (lub „popęd zaspokajania głodu”) nie wyjaś­nia zróżnicowania tabu związanych z jedzeniem, a po­trzeba zapewnienia sobie schronienia — zadziwiającej różnorodności ludzkiej architektury .Na poziomie treści konkretnej kultury pogląd ten jest prawdziwy. Wskazywano, że istnienie gramatyki nie umożliwia nam przewidzenia tego, co ludzie powiedzą; mówi nam tylko, jak muszą to powiedzieć, by byli zro­zumiani.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply