NOWOŚĆ SOCJOBIOLOGII

„Nowość socjobiologii — pisze polega, po pierwsze, na posługiwaniu się masą ze­branych w ciągu dwudziestu lat informacji o życiu spo­łeczeństw tak owadów, jak i kręgowców, a po drugie, na sposobie, w jaki zarówno ta nowa, jak i ta dawniej­sza wiedza, po wydobyciu jej z tradycyjnego, macierzy­stego kontekstu etologii i psychologii porównawczej, zostaje na nowo uporządkowana, przy czym zasad tego uporządkowania dostarcza ekologia i genetyka popula­cji”.Wspominając wyżej o wpływie, jaki na pojawienie się pewnego rodzaju literatury wywierało to, co działo się na terenie nauki, wskazaliśmy na etologię i socjobiolo- gię, ponieważ ich związek ze wzmiankowanym zjawis­kiem jest najściślejszy i najbardziej bezpośredni. Jed­nakże dla popularyzacji pewnego rodzaju problematyki nie bez znaczenia było również to, co dokonywało się w innych dziedzinach biologii, zwłaszcza w genetyce i ekologii. Genetyka nie tylko uczyniła ogromne postępy na drodze poznania mechanizmów dziedziczenia, ale także wykształciła subdyscyplinę, genetykę populacji, analizującą zjawiska dziedziczności w odniesieniu do populacji, co ma istotne znaczenie dla zrozumienia pro­cesów ewolucji. Ekologia zwróciła uwagę na stosunki pomiędzy populacją a środowiskiem, przy czym popu­lacje zaczęła traktować jako całości mające określoną strukturę i organizację.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply