MOŻEMY PRZEWIDYWAĆ

Możemy przewi­dzieć, jak będą odnosiły się do siebie starsze i młodsze samce w społeczności, biorąc pod uwagę to, jakiemu programowaniu poddaje się i z kolei na jakie progra­mowanie pozwala ich struktura obwodów. Dla sam­ców, które wychodzą z okresu dorastania, genetycznym przesłaniem jest wyzywająca i nierzadko bezkierunko- wa buntowniczość; informacja o zagrożeniu odbierana jest przez starsze samce, których bardziej stabilne sy­stemy hormonalne reagują na to domagając się opano­wania sytuacji. Dlatego właśnie wszystkie społeczeń­stwa znajdują sposoby ujarzmienia i wykorzystania młodych mężczyzn oraz zmuszenia ich, by identyfiko­wali się z systemem. Teoretycznie istnieją liczne sposo­by osiągnięcia tego celu, ale używa się stosunkowo nie­wielu z nich. Wydaje się, że powinniśmy nie tylko prze­strzegać gramatyki, ale także posługiwać się względnie skromną liczbą słów i sposobów ekspresji. Oczywiście, konkretna ugoda pomiędzy starszymi a młodszymi samcami, nazywana inicjacją, nie zawsze kończy się określoną ceremonią; ale proces ten wystę­puje wszędzie. Inicjację przechodzą młodzi wojownicy, a także abiturienci, młodsi pracownicy, czeladnicy, no­wicjusze w zakonach religijnych czy członkowie wyję­tych spod prawa gangów.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply