MODEL LUDZKIEGO ZACHOWANIA

Ten model ludzkiego zachowania się, mimo że przed­stawiony schematycznie, różni się w sposób zdecydo­wany od modeli preferowanych przez zwolenników te­orii instynktów czy przez kulturalistów. Dla tych pierwszych zachowanie się było po prostu rezultatem uzewnętrznienia wrodzonych tendencji w rodzaju ma­cierzyństwa”, „samoupodlenia” i „zachłanności”. Teo­ria zawiodła, ponieważ dała niewiele więcej niż listę „jeszcze bardziej” specyficznie ludzkich cech. Kultura- utrzymywali, że kultury są podobne dlatego, że te same podstawowe „potrzeby” czy „wymogi funkcjonal­ne muszą byc zaspokojone w każdej z nich, i ponieważ prawa „warunkowania” są uniwersalne.W kontekście biologicznym zaproponować można al­ternatywny, choć bardziej umiarkowany pogląd: orga­nizm ludzki ma „obwody” zbudowane w taki sposób ze może przetwarzać i nadawać informacje dotyczące pewnych faktów życia społecznego, takich jak ięzvk oraz reguły życia seksualnego, i, co więcej, może prze­twarzać te informacje tylko w określonych momentach i w określony sposób. Obwody te sprzężone są z cyklem życiowym: w każdym momencie w populacji Homo sa­piens są osobnicy posiadający pewien „zasób” zacho­wań; w innym momencie przekażą oni informacje tym których struktura obwodów pozwala potraktować je w określony sposób. Wynikiem interakcji tych osobników są pewne „typowe” wzajemne związki.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply