KOD GENETYCZNY

Kod genetyczny jest programem i jest sposobem prze­kazywania programu z pokolenia na pokolenie. DNA jest niezwykle skomplikowany sam w sobie i w swoim działaniu, ale jego nadrzędnym zadaniem jest przeno­szenie z rodziców na potomstwo programu, który za­wiera zarówno formy zachowania się, jak kształt i ko­lor ciąła czy zmysł powonienia. Najbardziej oczywi­stym programem jest sam cykl życiowy, który jest jed­nocześnie do głębi fizyczny i do głębi behawioralny. Poczwarka zmienia się w motyla i jest to zadziwiający przejaw cykliczności życia. Ludzkie dziecko zaczyna się uśmiechać w przewidywalnym czasie, a chłopiec szybko traci piskliwy głos i ruchliwą lekkość, by stać się postacią bardziej zagadkową, bardziej złowrogą i bardziej dokuczliwą dla starszych. Jest bez wątpienia innym stworzeniem i nagle dostaje się pod wpływ po­tęg, których powstrzymać nie może nawet jego własna wolna wola i potęga państwa. Jego zachowanie zmienia się zgodnie z programem. Ponieważ ma określoną strukturę obwodów, nastąpi to na pewno, i rzeczywiś­cie nie tylko młodzi chłopcy, ale także młode samce w wielu innych grupach naczelnych znosić muszą lekce­ważenie starszych i poczucie niepewności związane z przechodzeniem od jednej trudnej roli do drugiej.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply