KLIMAT OPINII

Klimat opinii, jaki ukształtował się w latach sześć­dziesiątych, nie tylko stworzył odbiorców pewnego ty­pu literatury. Wpływał również na uczonych. Pytanie o miejsce człowieka w świecie było także ich pytaniem, a potrzeba znalezienia na nie odpowiedzi stwarzała pre­sję, która w jakimś stopniu oddziaływała na ich poczy­nania, skłaniając niekiedy do formułowania zbyt po­chopnych i zbyt ogólnych twierdzeń, do przedstawiania jako pewne tego, co było tylko prawdopodobne.Jeśli idzie o spełnienie drugiego warunku, tj. o to, -co miała do powiedzenia na ten temat nauka, wymienić należy przede wszystkim etologię i socjobiologię.Etologię  określa się współcześnie jako naukę o za­chowaniu się zwierząt, przy czym powiada się, że etolo- gów różni od innych badaczy zachowania nie przed­miot badań ani rodzaj badanych problemów, ale sposób podejścia do nich. Etologia zrodziła się w Europie, za jej klasyków uważani są Konrad Lorenz i Niko Tinber- gen. Już w latach trzydziestych uprawiana była w Ho­landii, Niemczech i Austrii, w ostatnich zaś trzech dziesiątkach lat rozwinęła się w sposób gwałtowny. Ro­bert A. Hinde, charakteryzując etologię, powiada, iż wielu badaczy interesuje się bądź bezpośrednimi przy­czynami konkretnego zachowania, bądź jego rozwojem, natomiast etologowie uzupełniają te dwa pytania dwo­ma dalszymi — o funkcje danego zachowania się oraz o jego ewolucję.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply