JAK OSIĄGNĄĆ ZROZUMIENIE

Jak osiągnąć to zrozumienie? Jeżeli badamy gatunek motyla, jak zabieramy się do znalezienia odpowiedzi na pytania: co jest dla tego gatunku najważniejsze? jak stał się tym, czym jest? dlaczego tak, a nie inaczej po­stępuje? jakie są jego szanse na przetrwanie? I czy tech­niki, które pomagają nam w znalezieniu odpowiedzi na pytania dotyczące naszego motyla, okażą się przydatne, kiedy zastosujemy je do tak skomplikowanego zwierzę­cia, jak człowiek? Zoologowie i biologowie ewolucyjni poszukiwali ta­kich odpowiedzi od czasu, gdy Darwin zrewolucjonizo­wał biologię teorią doboru naturalnego. Gatunki nie są niezmienne; nowe gatunki rozwijają się z dawniej­szych; utrzymują się te mutacje materiału genetyczne­go, które sprzyjają przetrwaniu. Końcowym produktem takiej ewolucji są, po prostu, wszystkie gatunki żyjące współcześnie. Ich anatomia i fizjologia jest wynikiem prób i błędów oraz odsiewu genów w niezliczonej licz­bie pokoleń. Gatunek jest tym, czym jest, dzięki wzoro­wi skutecznej adaptacji wbudowanemu w geny. Jest zaprogramowany, by rozrastać się i rozwijać w ściśle określony sposób, i program ten przenoszony jest z po­kolenia na pokolenie w kodzie genetycznym. Jeżeli do­wiemy się wystarczająco wiele — z jednej strony — o obecnej kondycji zwierzęcia i — z drugiej — o jego hi­storii ewolucyjnej, będziemy w stanie odpowiedzieć na rozmyślnie naiwnie sformułowane pytania: dlaczego jest ono takie, jakie jest? dlaczego robi to, co robi?

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply