EUROPEJSKI TWÓR

My natomiast przy­wiązujemy wagę do rozróżnienia pomiędzy etologią a socjobiologią. Ponieważ traktowanie ich jako odręb­nych dyscyplin wpłynęło na dobór i układ prezentowa­nych w niniejszej antologii tekstów, sprawie tej po­święcić wypada nieco uwagi. Otóż gdyby ograniczyć się do ogólnych deklaracji przedstawicieli obu dyscyplin, określenie stosunku między nimi byłoby bardzo trudne. Z jednej strony, etologia ma być nauką o zachowaniu się w ogóle, a socjobiologia o zachowaniu się społecz­nym, co mogłoby wskazywać na wyższy zakres tej ostat­niej, z drugiej wszakże strony, socjobiologia zapowiada wykorzystywanie nie tylko odkryć etologii, ale także psychologii porównawczej, genetyki populacji i ekolo­gii, co z kolei przemawia za tym, iż to ona właśnie jest nauką o szerszym zakresie. Ponadto, w ogólnych dekla­racjach przedstawiających przedmiot zainteresowań tych dwu dycyplin znaleźć można więcej podobieństw niż różnic. Odnosi się wrażenie, że obie mają dosyć zbieżny program ogólny, natomiast różnią się typem podejmowanych problemów i rozłożeniem akcentów.Etologia jest tworem europejskim. Powstała czter­dzieści lat wcześniej niż socjobiologia, będąca tworem amerykańskim. Określiła swoją odrębność, wykształci­ła własne metody oraz zgromadziła obfite dane, zanim w biologu doszło do odkryć, do których mogła nawią­zać socjobiologia w momencie konstytuowania się. Eto- logia korzysta z nich już jako dyscyplina ukształtowa­na, z własną tradycją badawczą, z natury rzeczy więc korzysta z nich inaczej, jeżeli w ogóle.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply