DZIĘKI HISTORII

Jest, jakie jest, dzięki historii jego strategii przysto­sowawczych. Robi to, co robi, ponieważ to właśnie za­chowanie się przyniosło korzyść w walce o przetrwanie. Ale, być może, zmiana warunków sprawi, iż dana stra­tegia stanie się przestarzała, a może nawet szkodliwa. Jeżeli utrzyma się strategia przestarzała, rezultatem będzie wyginięcie gatunku. Strategie przystosowawcze gatunku ludzkiego były najwyraźniej wysoce skutecz­ne, ale sukcesowi temu wydaje się grozić załamanie. Warunków, które te przystosowawcze strategie wy­tworzyły, nie da się przy pomocy tych strategii utrzymać. Analogia do bomby wodorowej jest oczy­wista: superbroń jest tak silna, że jeśli ktoś jej użyje, zniszczy wszystko — razem z sobą samym.Jeżeli mamy pojąć dramatyczną sytuację, w którą sami się wpędziliśmy, musimy spojrzeć na siebie jako na gatunek, jako na końcowy produkt konkretnej linii ewolucyjnej. Musimy spojrzeć na kształt naszego ciała oraz na związaną z nim strukturę naszego zachowania się i spytać: do czego służą? jakie były strategie adapta­cyjne, które je wytworzyły? jakie warunki spowodowa­ły, że wybrany został ten właśnie sposób poruszania i zachowania się? czy zachowanie się, które zostało wy­brane, nadal jest odpowiednie w warunkach dzisiejsze­go życia? a jeśli nie, to co zrobić?

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply