BIOSPOŁECZNA TEORIA AGRESJI

images (1)

W ciągu ostatnich kilku lat coraz więcej antropolo­gów, zoologów i prymatologów zaczęło sugerować, że na człowieka spojrzeć powinniśmy jako na jeden z wie­lu gatunków biologicznych. Konieczność przeprowa­dzenia porównań międzykulturowych dla określenia zakresu ludzkiego zachowania się akceptuje dziś w peł­ni większość socjologów. Nadal jednak opierają się oni przeprowadzaniu porównań międzygatunkowych, głów­nie z powodów o charakterze dogmatycznym. Postulując wyraźną rozłączność pomiędzy ludzkim i nie-ludzkim zachowaniem się, odrzucają tym samym możliwość do­patrzenia się pomiędzy nimi związków. Jednakże w ja­ki inny sposób możemy dowiedzieć się, co jest zacho­waniem się specyficznie ludzkim?Ryzykując rozwodzenie się nad sprawami oczywisty­mi, pozwolę sobie podsumować krótko to, co — jak uważam możemy bezpiecznie przyjąć jako pewne fakty w komparatystyce zachowania się zwierząt, a co odnosi się zwłaszcza do ssaków, szczególnie do naszych bliskich krewnych, wyższych naczelnych (małp).Repertuar zachowania się każdego gatunku wy­znaczony jest po części przez zestaw biologicznych pre­dyspozycji, które przynajmniej w pewnym stopniu są specyficzne gatunkowo.Zachowanie się zwierząt może być modyfikowane poprzez uczenie się, co jest reakcją na warunki środo­wiskowe, a stopień jego podatności na modyfikację jest funkcją złożoności organizmu i wykazywanej przez niego inteligencji.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply