BARDZIEJ SUBTELNA SPRAWA

Sprawą bar­dziej subtelną i pasjonującą jest ewolucja zachowania się; rozwój etologii zmusił nas do uznania tej ewolu­cji za problem centralny. Łatwo spostrzec, że gatunek można określić biorąc pod uwagę cechy budowy fizycz­nej, ale w miarę jak zdobywamy coraz więcej informa­cji na temat tego, jak jego przedstawiciele zachowują się w warunkach naturalnych, zaczynamy dostrzegać, że można go sklasyfikować z punktu widzenia zacho­wania się. Wynika z tego ważny wniosek: prawidłowo­ści zachowania się są równie przewidywalne i dostrze­galne co kolor upierzenia i kształt jaj. Ale co wpływa na te prawidłowości? Dlaczego tak jest, że choć w zasa­dzie prawie wszystko może się zdarzyć, w rzeczywisto­ści występuje tylko ograniczony i wyspecjalizowany ze­staw działań?Powróćmy do struktury obwodów i do nowych da­nych, jakie uzyskaliśmy w dziedzinie genetyki i kontro­li systemów żywych. Mimo że od wielu lat wiedzieliś­my, jak działają systemy genetyczne, złamanie kodu ge­netycznego — struktury cząsteczki DNA — pozwoliło dość trzeźwo myślącemu gatunkowi zobaczyć wreszcie na własne oczy, jak na życie zwierzęcia wpływają fakty natury możliwe do zrozumienia tak samo, jak możliwe do zrozumienia są zasady programu komputerowego.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply